UMOWA Z FOTOGRAFEM

2017-09-11T08:20:59+00:00Sierpień 31st, 2017|

Podpisując umowę z fotografem warto zwrócić uwagę na to, aby była zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące zamówienia.

NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ?!

Umowa powinna zawierać następujące elementy:
• określenie stron (imiona, nazwiska, adresy, numery identyfikacyjne),
• ustalenie przedmiotu umowy i terminu jego wykonania,
• uzgodnienie warunków rozliczenia.
• obowiązki stron w czasie wykonywania umowy,
• prawa autorskie do zdjęć,
• prawa do wizerunku osób uwiecznionych na zdjęciach,
• reakcję na losowe wypadki
• postępowanie w przypadku powstania sporu pomiędzy stronami.

ZLECASZ WYKONANIE ZDJĘĆ? ZNAJ SWOJE PRAWA
Istnieje szereg regulacji prawnych, które chronią Klienta, np. przed szczególnie niekorzystnymi postanowieniami umownymi (tzw. klauzule niedozwolone) lub dają mu pewne uprawnienia (np. prawo do odstąpienia od takiej umowy w 14-to dniowym terminie po jej zawarciu w przypadku umów zawieranych na odległość). Klient musi zostać dobrze poinformowany o swoich prawach i obowiązkach wynikających z umowy.

ZADATEK A ZALICZKA POZNAJ RÓŻNICE
Zaliczka jest wcześniejszą zapłatą części ceny, która po wykonaniu umowy będzie zaliczona na poczet płatności, w przypadku niedojścia umowy do skutku – powinna być, co do zasady, zwrócona. Zaliczka w żaden sposób nie zabezpiecza wykonania umowy. Taką funkcję ma właśnie zadatek, który przepada, gdy do wykonania umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie klienta. Jeżeli do wykonania umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie fotografa, zadatek będzie podlegał zwrotowi w podwójnej wysokości. Dzięki zadatkowi każda ze stron umowy ma zabezpieczenie, na wypadek gdyby z powodu drugiej strony do wykonania umowy nie doszło.

ZMIANA USTALEŃ UMOWY
Warto przewidzieć w umowie, które kwestie wymagają podpisania tzw. aneksu do umowy, a które można modyfikować na przykład poprzez korespondencję e-mail na wskazane w umowie adresy. Jeżeli umowa nie reguluje kwestii zmian w umowie, nie ma przeciwwskazań do dokonania zmiany ustaleń za pośrednictwem e-mail. Warto zadbać o to, by obie strony miały świadomość dokonanych zmian w umowie. Ustalenia ustne powinny być potwierdzone e-mailem. Warto też uzyskać potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z korespondencją e-mailową zmieniającą treść umowy.

FORMA ZAWARCIA UMOWY
Każda forma wyrażenia woli jest dopuszczalna – można zawrzeć umowę ustnie, można ją zapisać na barowej serwetce prostymi słowami.

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Zgoda musi być udzielona w taki sposób, aby można było wykazać jej udzielenie. Najlepsze są takie dowody, które jednoznacznie potwierdzają wyrażenie zgody (np. podpis, nagranie, mail, sms).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FOTOGRAFA
Fotograf odpowiada za to, czy zdjęcia i inne dzieła zostały wykonane zgodnie z umową, tj. odpowiednią ilość, specyfikację, umówione zdarzenia, jakość obrazu.
Jeżeli zdjęcia odbiegają od standardów wyznaczonych przez portfolio, to należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nie wynikało to z np. warunków atmosferycznych lub złego oświetlenia, czyli rzeczy na które fotograf nie miał wpływu. W takiej sytuacji również nie ma mowy o niewłaściwym wykonaniu umowy.

About the Author: